Kvalitet och miljö

ÅJ Måleri AB är ett kvalitets- och miljömedvetet företag som alltid har kunden i fokus. Vi är i certifierade enligt ISO 9001. och 14001.

kvalit

Vi har integrerat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 i vår dokumentation.

 

Kvalitetspolicy

ÅJ´s skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda, behov och krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att;

 • Vårt kvalitets- och förbättringsarbete uppfyller kraven i ISO 9001. Kvalitetsledningssystem och gällande produktlagar.
 • alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
 • sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet
 • ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
 • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Miljöpolicy

ÅJ´s skall under ständig förbättring och för att uppnå bättre miljöprestanda sälja och utföra ett högkvalitativt yrkesmåleri.

 • Vårt miljö- och förbättringsarbete uppfyller kraven i ISO 14001. Miljöledningssystem och gällande miljöskyddslagar.
 • ÅJ skall skydda miljön genom att bl.a. minimera och sortera vårt avfall samt varsamtt använda resurser, energi och vatten.
 • ÅJ skall i samråd med beställare och kunder välja miljö- och hälsovänliga produkter. Valda produkter skall ge en försköning och lång livslängd åt den behandlade ytan.
 • ÅJ har via årliga rapporter kontroll över andel VOC i vårt sortiment och försöker därmed påverka våra leverantörer så att vi kan nå våra långsiktiga mål (se mål).
 • Uppfylla bindande krav.

Arbetsmiljöpolicy

ÅJ skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att:

 • uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen
 • kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador
 • sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och utarbeta och tillämpa ett arbetsmiljöprogram för att uppnå målen
 • ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

Personuppgifter

Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran efter kontaktförfrågan till oss;
Lena Lungström
telefon 054-173660
e-post lena.lungstrom@ajmaleri.se